• Wtorek, 23 kwietnia 2019
  • Imieniny: Jerzego, Wojciecha, Adalberta

Informacje

Zaproszenie na V sesję Rady Gminy Niedźwiedź. Gmina pozbywa się udziałów w spółce termalnej

Data: 28 marca 2019, Czwartek / Ilość wyświetleń: 450

V sesja Rady Gminy Niedźwiedź odbędzie się 28 marca 2019 r. tj. w czwartek o godz. 14 w sali narad Domu Kultury im. Franciszka Baradzieja w Niedźwiedziu. Jednym z punktów obrad będzie wyrażenie woli opracowania procedury sprzedaży udziałów gminy Niedźwiedź w spółce „Gorczańskie Wody Termalne sp. z o.o.”.


Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji Rady Gminy Niedźwiedź.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z IV sesji.

4. Informacja z pracy Wójta Gminy między sesjami.

5. Informacja z pracy Radnych Rady Powiatu Limanowskiego.

6. Interpelacje i zapytania Radnych i zaproszonych gości.

7. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Niedźwiedź oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku;

b) programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Niedźwiedź w 2019 roku;

c) zatwierdzenia regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę;

d) zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu;

e) wyrażenia woli opracowania procedury sprzedaży udziałów Gminy Niedźwiedź w Spółce „Gorczańskie Wody Termalne sp. z o.o.”;

f) zmian w budżecie Gminy Niedźwiedź na 2019 rok;

g) zmiany Uchwały nr III/19/2019 w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Niedźwiedź.

9. Zapoznanie z pismami, które wpłynęły do Rady Gminy.

10. Dyskusja wolne wnioski.

11. Zakończenie obrad.

Źródło: UG Niedźwiedź