• Piątek, 29 maja 2020
  • Imieniny: Marii Magdaleny, Teodozji, Maksyma

Informacje

Samorządy sprzedają udziały w spółce Gorczańskie Wody Termalne

Data: 7 listopada 2019, Czwartek / Ilość wyświetleń: 1101

Powiat Limanowski, gmina Niedźwiedź, Mszana Dolna i miasto Mszana Dolna zapraszają do negocjacji w sprawie nabycia udziałów w spółce Gorczańskie Wody Termalne spółka z o. o. z siedzibą w Porębie Wielkiej.

Do nabycia są udziały w liczbie 6245 o wartości nominalnej 500,00 zł każdy stanowiące 100 % ogólnej liczby udziałów spółki. Ich łączna wartość to ponad 3,1 mln zł.

Spółka posiada koncesję na wydobywanie wód termalnych. W roku 2012 Akademia Górniczo – Hutnicza przeprowadziła analizę fizykochemiczną wody podziemnej. Ocenę właściwości wody podziemnej przeprowadziła także Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny Zakład Tworzyw Uzdrowiskowych w Poznaniu. Spółka jest właścicielem działek ewidencyjnych położonych w Porębie Wielkiej, które zostały nabyte w drodze darowizny od Skarbu Państwa.

Procedurę zbycia udziałów, w imieniu wszystkich wspólników prowadzić będzie Starosta Limanowski. Zbycie udziałów nastąpi w trybie negocjacji podjętych na podstawie publicznego zaproszenia, na warunkach określonych procedurą zbycia udziałów w spółce GWT spółka z o.o. w Porębie Wielkiej, która zostanie udostępniona każdemu z potencjalnych inwestorów po zgłoszeniu zainteresowania i zobowiązania do zachowania poufności. Przedstawiciele uprawnieni do reprezentowania podmiotów zainteresowanych nabyciem udziałów, po podpisaniu zobowiązania do zachowania poufności, otrzymają Memorandum Informacyjnym Spółki, określające jej sytuację prawną oraz ekonomiczno-finansową oraz będą mogli uzyskać inne ważne z punktu widzenia potencjalnego Nabywcy informacje na temat spółki.

Starosta Limanowski przewiduje, że zainteresowane podmioty mogą składać deklaracje zainteresowania nabyciem udziałów w terminie do 26 listopad 2019 r, a zobowiązania do zachowania poufności zostaną podpisane do 2 grudnia 2019 r

Przy podpisaniu zobowiązania do zachowania poufności Starosta Limanowski wymagać będzie dokumentów formalnoprawnych określających dane podmiotu zainteresowanego oraz ewentualnie odpowiednich pełnomocnictw.

Złożenie ofert wstępnych winno nastąpić do dnia 10 grudnia 2019 r. Warunki złożenia i zakres oferty wstępnej oraz wymagania w zakresie wadium określa procedura zbycia udziałów. W następstwie oceny ofert wstępnych Starosta Limanowski zaprosi wybranych Oferentów do procedury negocjacji. Przedmiotem negocjacji będą kwestie opisane w procedurze zbycia udziałów.

Starosta Limanowski zastrzega sobie prawo: wyboru jednego lub kilku podmiotów, z którymi podejmie negocjacje, odstąpienia od negocjacji bez podania przyczyny, zmiany procedury i harmonogramu negocjacji. Starosta Limanowski nie zwraca kosztów poniesionych przez podmioty zainteresowane nabyciem udziałów w związku z uczestnictwem w negocjacjach i zawarciem umowy sprzedaży udziałów.

Podmioty zbywające zakładają, iż do podpisania umów zbycia udziałów dojdzie nie później niż do 31 grudnia 2019 r.

Źródło: Powiat Limanowski