• Wtorek, 27 października 2020
  • Imieniny: Iwony, Sabiny, Wincentego

Informacje

XXIV sesja Rady Gminy Mszana Dolna

Data: 23 sierpnia 2020, Niedziela / Ilość wyświetleń: 505

Na 31 sierpnia na godz. 9.00 przewodniczący Jan Chorągwicki zwołał XXIV sesję Rady Gminy Mszana Dolna.

Odbędzie się ona w sali obrad Urzędu Gminy Mszana Dolna przy ul. Spadochroniarzy 6. W związku z obowiązującym stanem epidemii choroby koronowirusa (COVID -19) udział mieszkańców w sesji Rady Gminy w formie wstępu na sesję jest niemożliwy. Obrady sesji będą transmitowane online na stronie internetowej www.mszana.pl

Porządek obrad:

Otwarcie XXIV Sesji Rady Gminy Mszana Dolna i stwierdzenie prawomocności obrad.

Wnioski do porządku obrad.

Przyjęcie protokołu z XXII i XXIII sesji.

Przyjęcie Oświadczenia.

Wręczenie nagród Wójta Gminy Mszana Dolna za osiągnięte wysokie wyniki sportowe w ciągu roku 2019 oraz za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w ciągu roku 2019.
Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności pomiędzy sesjami.

Wystąpienia Gości.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Związkowi Gmin Dorzecza Górnej Raby i Krakowa.

Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na 2020 rok.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mszana Dolna.

Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Świętego Floriana w Glisnem z oddziałem przedszkolnym.

Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Mszana Dolna przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu aglomeracji Mszana Dolna.

Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji miasto Mszana Dolna przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu aglomeracji miasto Mszana Dolna.

Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mszana Dolna,

Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczona opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, nieruchomości mieszanych oraz nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe i domki letniskowe.

Podjęcie uchwały w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od nieruchomości mieszanych (tj. w części zamieszkałych a w części niezamieszkałych) oraz nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno wypoczynkowe i domki letniskowe.

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna, wsi Kasinka Mała.

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna, wsi Kasinka Mała.

Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysa w sołectwie Lubomierz.

Podjęcie uchwały w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających sołtysa sołectwa Lubomierz.

Marka Lokalna Zagórzańskie Dziedziny - partnerstwo na rzecz rozwoju regionu zainicjowane przez Gminę Mszana Dolna.
Sprawozdanie z realizacji „Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Mszana Dolna za rok 2019 (monitoring).

Sprawozdanie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z działalności Ośrodka.

Informacja o interpelacjach Radnych.

Informacja o pismach jakie wpłynęły do Rady w okresie między sesjami.
Wolne wnioski i informacje.

Zamknięcie XXIV Sesji Rady Gminy Mszana Dolna.

Oprac. (mr)