Pomysł na biznes w powiecie limanowskim

Starostwo Powiatowe w Limanowej zaprasza uczniów szkół średnich z terenu powiatu limanowskiego do udziału w konkursie ,,Pomysł na Biznes w Powiecie Limanowskim”. W trakcie konkursu wyłonione i nagrodzone zostaną najciekawsze pomysły na działalność gospodarczą.

Zadaniem uczestników biorących udział w konkursie będzie opracowanie przy pomocy formularza – biznesplanu własnego pomysłu na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Celem konkursu jest promocja postaw przedsiębiorczości wśród młodzieży szkół średnich z terenu naszego powiatu. Konkurs poprzez samodzielne poszukiwanie informacji ma również dostarczyć młodzieży praktycznej wiedzy na temat warunków prowadzenia firmy, sporządzania biznesplanu oraz aplikowania o środki unijne.

Zgłoszenia do konkursu (biznesplan – wyłącznie w formie elektronicznej, oświadczenia oraz informacja wstępna) należy dostarczyć do dnia 8 kwietnia 2019 r. do godziny 15.00 do Starostwa Powiatowego, ulica Józefa Marka 9, 34- 600 Limanowa. (liczy się data wpływu zgłoszenia do Starostwa Powiatowego) drogą pocztową, osobiście lub przesłać drogą mailową na adres: rozwoj@powiat.limanowski.pl.

W przypadku przesłania zgłoszenia drogą mailową należy załączyć skany oświadczenia i informacji wstępnej i uzyskać zwrotne potwierdzenie odebrania zgłoszenia. Oryginały oświadczeń wraz z informacją wstępną złożyć u Dyrektora szkoły.

Biznesplan należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej (w formacie doc, pdf lub jpg) na nośniku CD lub przesłać e-mailem na adres: rozwoj@powiat.limanowski.pl

Kontakt w sprawie konkursu:
Czesław Abram
tel. 18 3337 897,
e- mail: rozwoj@powiat.limanowski.pl.
Starostwo Powiatowe w Limanowej
Józefa Marka 9, 34-600 Limanowa
II piętro pok. nr 204a

Źródło: organizatorzy