Prezes szpitala wytacza ciężkie działa przeciwko radnemu i pyta: Czy Radny Marek Ciepliński i Klub Nasze Miasto będą grabarzami Szpitala Miejskiego w Rabce-Zdroju?

RABKA-ZDRÓJ: Prezes Szpitala Miejskiego Witold Latusek postanowił zabrać głos w sprawie publicznych wypowiedzi wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju Marka Cieplińskiego. Zarzuca mu podawanie nieprawdziwych informacji, insynuacje, manipulacje i prymitywną rozgrywkę pseudopolityczną. Obrywa się też jego koleżance klubowej.

Poszło o publiczne wystąpienia, wpisy internetowe i interpelacje radnego klubu Nasze Miasto oraz na jego skargi na rzekome ukrywanie informacji na temat sytuacji w szpitalu. Na część z pytań odpowiada burmistrz Leszek Świder, w sprawie szczegółów odsyła jednak radnego do prezesa szpitala. Witold Latusek długo nie zabierał głosu, ale w końcu opublikował na stronie internetowej szpitala siedmio stronicowy felieton, w którym ostro rozprawia się z tezami i zarzutami radnego Marka Cieplińskiego.

Oto fragment oświadczenia prezesa Witolda Latuska w sprawie, jak zaznacza "insynuacji Klubu Radnych Nasze Miasto i jego popleczników zawartych w publikacjach „Co ukrywa Burmistrz?” oraz „O czym prezes Witold Latusek zapomniał?”.

"Z zasady nie wchodzę w polemiki dotykające polityki na poziomie gminy. Tym bardziej, że nie jestem mieszkańcem tej gminy i nie jestem uwikłany w wieloletnie, a czasami wielopokoleniowe wzajemne żale i pretensje. Jednak ponad roczne przebywanie w tym środowisku, wynikające z tego obserwacje oraz poziom obłudy i niegodziwości kilku osób, których działalność szkodzi Szpitalowi spowodowały, że została przekroczona granica, która zmusza mnie do napisania kilku słów.

Oświadczam, że wszystkie insynuacje zawarte w pytaniach radnego Marka Cieplińskiego i publikacjach na stronach Klubu Nasze Miasto są manipulacjami i elementem prymitywnej rozgrywki pseudopolitycznej. W przeciwieństwie do niektórych radnych, którzy w dowolny i niezgodnie z prawem sposób formułują zapytania (prawdopodobnie z powodu brak wiedzy prawnej), Burmistrz Miasta Rabka-Zdrój musi prawa przestrzegać i przekazywać informacje, które są możliwe do upublicznienia z uwzględnieniem przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Wszystkie osoby sprawujące funkcje publiczne powinny przekazywać jedynie prawdziwe i rzetelne informacje, w związku z czym Burmistrz nie powinien i nie może posługiwać się insynuacjami i plotkami (tak jak niestety robi to Pan Radny).

Działania radnego Cieplińskiego i jego klubowej koleżanki (jawnie i bezwstydnie lobbującej na korzyść prywatnych firm i osób, które zarabiały setki tysięcy złotych w upadającym szpitalu) mają na celu uderzenie w Burmistrza Rabki-Zdroju. Dobra opinia o Rabce, o Szpitalu to „rodowe srebra”, które mogą przyciągnąć nowych lekarzy, pielęgniarki, inwestorów i to powinno przyświecać Radnym a nie „szukanie dziury w całym”. Ta opinia może mieć wpływ na cenę zakupu, terminy płatności, udzielenia rabatu, wysokość oprocentowania pożyczki, terminy spłaty kredytu, itp. Rabka-Zdrój ma potencjał więc jest obserwowana przez osoby z zewnątrz. Ale czytając o wydumanych problemach mogą dojść do wniosku, że nie mają po co angażować się w miejscu gdzie wszyscy ze wszystkimi się kłócą, oskarżają, zajmują sobą? Takie insynuacje odbierają motywację dużej grupie osób, które wbrew logice (co słusznie zauważyła jedna z osób komentujących) podjęły walkę o uratowanie Szpitala. Schlebiając i dając paliwo kilkunastu kombinatorom, którzy niewiele robiąc żerowali na Szpitalu.

Pan Radny Marek Ciepliński posuwa się do daleko idącej manipulacji pisząc, że mieszkańcy nie mają informacji o Spółce. Pomijam fakt, że radny otrzymał kilkadziesiąt stron informacji o stanie spółki 22 kwietnia 2020 r. (to, że jego aktywność jest zauważalna tylko w trakcie nagrywanych sesji i komisji to fakt powszechnie znany). Ukrywał ten fakt przed swoimi wyborcami. Zapomniał ich również poinformować, że od 28 maja 2020 r. na stronach urzędu miejskiego umieszczono „Raport o stanie gminy za rok 2019”, w którym zawarto znaczne fragmenty wstępnych sprawozdań Szpitala za 2019 r.

Pan Radny Ciepliński bez mojej zgody umieszcza w internecie moje wystąpienia. Po czym domaga się dodatkowych publikacji i odpowiedzi. W przeciwieństwie do Radnego Cieplińskiego cały czas mówię i piszę to samo więc nie widzę powodów, dla których miałbym się powtarzać. Informuję radnego Cieplińskiego, że raz upublicznionej informacji publicznej nie potrzeba kolejny raz publikować. Dodatkowym argumentem jest fakt, że radny wymusza podawanie danych z dnia na dzień, bez możliwości ich weryfikacji, wbrew ustawowym terminom. Informacje, których domaga się radny od 30.12.2019 r. dotyczące sytuacji finansowej za rok 2019 ustawowo powinny być przedstawione do 30 czerwca 2020 r. Wiadomo, że w grudniu tamtego roku nie ma pełnych danych do zamknięcia ksiąg rachunkowych. To nie przeszkadza radnemu populistycznie domagać się niekompletnych danych.

Dlatego donoszę na siebie i informuję, że po weryfikacji biegłej nastąpiła korekta wyniku finansowego. Zamiast 549 tys. zł będzie 517 tys. zł. Należy także uzupełnić wiedzę radnych o definicję nadzoru właścicielskiego, który opacznie rozumieją jako ręczne sterowanie spółką przez właściciela. Nadzór właścicielski polega na wyznaczaniu celów dla podległych spółek oraz kontrolowaniu i monitorowaniu działań organów spółek w realizacji tych celów.

Panu Radnemu pomyliła się Rada Nadzorcza z Radą Miejską. Stara maksyma mówi, że jeżeli nie chcesz pomóc to nie przeszkadzaj. A druga, że jak nie wiadomo jak się zachować to po prostu trzeba być przyzwoitym. Co konstruktywnego i pozytywnego dla ogółu mieszkańców zrobił Radny Marek Ciepliński i jego poplecznicy w sprawie Szpitala?

Z uwagi na ograniczenia ilościowe tekstu pełna treść oświadczenia zawierająca rozwinięcie i uzasadnienie powyższych tez, odpowiedzi na pytania: Czy Radny Marek Ciepliński i Klub Nasze Miasto będą grabarzami Szpitala Miejskiego w Rabce-Zdroju?, Co ukrywał Radny Marek Ciepliński w oświadczeniu majątkowym? a także upublicznienie ukrywanych tajemnic Burmistrza i Prezesa Zarządu dotyczące Szpitala zostanie opublikowana na stronie www.szpitalrabka.pl/bip/".

Witold Latusek
Prezes Zarządu
Spółki „Szpital Miejski w Rabce-Zdroju” sp. z o. o.