Debata nad stanem Rabki i wotum zaufania dla burmistrza

30 czerwca odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju, której głównymi tematami będą przedstawienie raportu na temat stanu gminy, głosowanie nad wotum zaufania dla burmistrza Leszka Świdra i udzielenie mu absolutorium.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rabce - Zdroju Józef Skowron poinformował, 30 czerwca o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Rabce – Zdroju odbędzie się XXIII Sesja Rady Miejskiej.

Porządek obrad: po zmianach

1. Otwarcie XXIII sesji VIII Kadencji Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju.
2. Sprawozdanie Burmistrza Rabki – Zdroju z działalności międzysesyjnej.
3. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Rabka-Zdrój za rok 2019,
1) debata nad Raportem.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Rabki-Zdroju (40).
5. Analiza wykonania budżetu gminy za rok 2019:
1) przedstawienie przez Burmistrza Rabki - Zdroju sprawozdania z wykonania budżetu,
2) przedstawienie przez Burmistrza Rabki - Zdroju opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy,
3) przedstawienie przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju opinii z wykonania budżetu za rok 2019 oraz wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Rabki – Zdroju z tytułu wykonania budżetu za rok 2019,
4) przedstawienie przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej,
5) dyskusja,
6) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rabka – Zdrój za rok 2019 (41),
7) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Rabki – Zdroju z tytułu wykonania budżetu za rok 2019 (42),
6. Podjęcie uchwał na wniosek Burmistrza Rabki – Zdroju:
1) w sprawie: wyrażenia woli zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Rabka-Zdrój przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Rabka-Zdrój (43),
2) w sprawie: warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Rabka-Zdrój za pomocą środków komunikacji elektronicznej (44),
3) w sprawie: uchwalania Regulaminu uczestnictwa w realizacji w realizacji projektu pod nazwą „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski” (45),
4) w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości (46),
5) w sprawie: zmiany uchwały nr X/58/19 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 26 czerwca 2019r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nowotarskiego (47),
6) w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2020 rok (62),
7) w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rabka-Zdrój na lata 2020-2030 (63).
7. Podjęcie uchwał na wniosek Komisji Skarg Wniosków i Petycji
1) w sprawie: rozpatrzenia petycji Pani Renaty Sutor z dnia 6 grudnia 2019 r. (38),
2) w sprawie: rozpatrzenia skargi z 6 grudnia 2019 r. (data wpływu)opatrzonej nr Urzędu Miejskiego w Rabce –Zdroju ORG.1510.15.2019 (48),
3) w sprawie: rozpatrzenia pisma z 11 marca 2020 r. (data wpływu) Zarządu Głównego Związku Podhalan w Polsce (49)
8. Podjęcie uchwały na wniosek Komisji Uzdrowiskowej w sprawie: realizacji polityki przestrzennej zawartej w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz ograniczenia pojawiającego się chaosu przestrzennego dla terenów Gminy Rabka - Zdrój nieobjętych planami zagospodarowania przestrzennego (39).
9. Podjęcie uchwał na wniosek Doraźnej Komisji Statutowej:
1) w sprawie: uchwalenia Statutu Osiedla „Zaryte” (50)
2) w sprawie: uchwalenia Statutu Osiedla „Słone” (51),
3) w sprawie: uchwalenia Statutu Osiedla „Traczykówka” (52),
4) w sprawie: uchwalenia Statutu Osiedla „ Nowy Świat” (53),
5) w sprawie: uchwalenia Statutu Osiedla „Centrum” (54),
6) w sprawie: uchwalenia Statutu Osiedla „Orkana” (55),
7) w sprawie: uchwalenia Statutu Osiedla „Łęgi” (56),
8) w sprawie: uchwalenia Statutu Osiedla „Rynek” (57),
9) w sprawie: uchwalenia Statutu Osiedla „Sądecka” (58),
10) w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Chabówka (59),
11) w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Rdzawka (60),
12) w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Ponice (61),
10. Podjęcie uchwały na wniosek radnych Rady Miejskiej w sprawie rezolucji dotyczącej równego traktowania szpitali wchodzących do sieci szpitali oraz szpitali funkcjonujących poza siecią szpitali w zakresie wzrostu finansowania w związku z epidemią COVID 19 (64)
11. Poinformowanie o pismach skierowanych do Rady Miejskiej.
12. Interpelacje i wnioski radnych.
13. Zamknięcie sesji.