• Wtorek, 26 marca 2019
  • Imieniny: Emanuela, Larysy, Teodora

Zaproszenia

V sesja Rady Miejskiej w Rabce - Zdroju

Data: 21 lutego 2019, Czwartek / Ilość wyświetleń: 1362

Przewodniczący Józef Skowron zwołał na czwartek 21 lutego na godz. 15:00 sesję Rady Miejskiej w Rabce - Zdroju.

Porządek obrad:

1. Otwarcie V sesji VIII Kadencji Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju.
2. Przyjęcie protokołu z IV sesji VIII Kadencji Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju.
3. Wręczenie zaświadczenia o wyborze radnego w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju, które odbyły się 10 lutego 2019 r. oraz złożenie ślubowania przez radnego.
4. Wręczenie zaświadczeń sołtysom oraz członkom rad sołeckich sołectw: Chabówka, Ponice, Rdzawka wybranych w wyborach 10 lutego 2019 r.
5. Sprawozdanie Burmistrza Rabki – Zdroju z działalności międzysesyjnej.
6. Podjęcie uchwał na wniosek Burmistrza Rabki – Zdroju:
1) w sprawie: przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rabka – Zdrój,
2) w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
3) w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIV/96/15 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 28 października 2015r. w sprawie opłaty od posiadania psów,
4) w sprawie: określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso należności pieniężnych od osób fizycznych z tytułu podatku leśnego, podatku rolnego, podatku od nieruchomości,
5) w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2019,
6) w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rabka – Zdrój na lata 2019 – 2027.
7. Podjęcie uchwały na wniosek Przewodniczącego Rady Miejskiej w sprawie: powołania doraźnej Komisji Statutowej.
8. Poinformowanie o pismach skierowanych do Rady Miejskiej.
9. Interpelacje i wnioski radnych.
10. Zamknięcie sesji.


Oprac. (mr)