Zaproszenia

Sesja budżetowa

Data: 16 stycznia 2017, Poniedziałek / Ilość wyświetleń: 215

Na poniedziałek 16 stycznia na godzinę 14.00 przewodnicząca Agnieszka Modrzejewska-Potaczek zwołała XVIII zwyczajną sesję Rady Miasta Mszana Dolna, która odbędzie się w Sali Narad Urzędu Miasta w Mszanie Dolnej przy ul. Piłsudskiego 2.

Porządek obrad XXVIII zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna:

1. Otwarcie XXVIII zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
2. Informacja Burmistrza Miasta o pracy w okresie między sesjami.
3. Wystąpienia zaproszonych Gości.
4. Interpelacje i zapytania Radnych.
5. Podjęcie uchwały budżetowej Miasta Mszana Dolna na rok 2017.

a) przedstawienie projektu budżetu,
b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
c) zapoznanie się z opinią Komisji Budżetowej,
d) odniesienie się Burmistrza do opinii Komisji Budżetowej, opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej – przedstawienie ewentualnych autopoprawek Burmistrza Miasta do projektu uchwały budżetowej,
e) dyskusja nad projektem uchwały i wnoszonymi dodatkowo poprawkami.
f) głosowanie wymienionych propozycji autopoprawek Burmistrza Miasta,
g) głosowanie uchwały budżetowej.

6. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mszana Dolna na lata 2017 -2025.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Osób Dotkniętych Przemocą w Mieście Mszana Dolna na lata 2017-2019.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia niezabudowanej nieruchomości (działki ewid. 7226/3 o pow. 0,0153 ha) stanowiącej własność Miasta Mszana Dolna.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu stanowiącego własność Miasta Mszana Dolna.
10.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy gruntów stanowiących własność Miasta Mszana Dolna.
11.Podjęcie uchwały w sprawie oddania w dzierżawę na okres 10 lat nieruchomości stanowiących własność Miasta Mszana Dolna.
12.Podjęcie uchwały w sprawie oddania w dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Miasta Mszana Dolna.
13.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok.
14.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
15.Informacja o pismach jakie wpłynęły do Rady w okresie między sesjami.
16.Wolne wnioski.
17.Zamknięcie obrad XXVIII zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.

Źródło: UM Mszana Dolna