Zaproszenia

XLII zwyczajna sesja Rady Miasta Mszana Dolna

Data: 15 marca 2018, Czwartek / Ilość wyświetleń: 351

XLII zwyczajna sesja Rady Miasta Mszana Dolna odbędzie się w czwartek 15 marca o godz. 14.00 w Sali Narad Urzędu Miasta w Mszanie Dolnej przy ul.Piłsudskiego 2.

Porządek obrad:

1. Otwarcie XLII zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
2. Przyjęcie protokołu nr XLI z sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
3. Informacja Burmistrza Miasta o pracy w okresie między sesjami.
4. Wystąpienia zaproszonych Gości.
5. Interpelacje i zapytania Radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2018 po stronie dochodów, wydatków i przychodów.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mszana Dolna na lata 2018 – 2030.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy – Miasto Mszana Dolna na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenie ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Miasta Mszana Dolna na stałe obwody do głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych.
10.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości w formie darowizny na cel publiczny na rzecz samorządowej instytucji kultury pod nazwą Miejska Biblioteka w Mszanie Dolnej.
11.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
12.Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Miasta Mszana Dolna.
13.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu stanowiącego własność Miasta Mszana Dolna.
14.Podjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2018 za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Mszana Dolna.
15.Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania dotacji celowej dla Szpitala Powiatowego w Limanowej imienia Miłosierdzia Bożego.
16.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
17.Informacja o pismach jakie wpłynęły do Rady w okresie między sesjami.
18.Wolne wnioski.
19.Zamknięcie obrad XLII zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.

Oprac. (mr)