• Gorczański Portal Informacyjny
  • Piątek, 14 czerwca 2024
  • Imieniny: Elizy, Bazylego, Waleriana
Reklama
Wiadomości
Data: 5 kwietnia 2024, Piątek / Ilość wyświetleń: 1595

Przedwyborcze zaklinanie rzeczywistości w wydaniu Burmistrza Rabki-Zdroju (Materiał wyborczy KWW Aleksandry Koper)

Przyglądając się postępowaniu i sposobowi sprawowania władzy przez obecnie urzędującego Burmistrza Rabki-Zdroju mgr Leszka Świdra odnoszę nieodparte wrażenie, że codzienną wręcz praktyką stało się przerzucanie odpowiedzialności za wszelkie niepowodzenia, związane z prowadzonymi przez Pana Burmistrza inwestycjami, na grupę „niepokornych” radnych, zwanych przez rabczańską władzę „opozycją”.

Pan Burmistrz wielokrotnie publicznie, w mediach społecznościowych czy też w trakcie sesji Rady Miejskiej, obwiniał za fiasko podejmowanych przez siebie inicjatyw część radnych, którzy mieli odwagę zadawać często niewygodne dla Niego pytania. Dociekliwość grupy radnych, wyrażana w interpelacjach, była wielokrotnie odbierane przez Pana Burmistrza niemal jak atak personalny czy próbę podważenia autorytetu sprawowanego przez Niego urzędu. Tą kwestię należy wyjaśnić opinii publicznej, bo mieszkańcy winni wiedzieć co budziło i budzi wątpliwości tzw. „opozycyjnych” radnych.

Zadawanie przez radnych pytań, kierowanie do władz miasta próśb o wyjaśnienia, o podanie wykładni prawnej czy przedstawienie kosztorysów inwestycji, nie jest absolutnie czymś co należałoby traktować w kategorii ataku czy podważania czyjegokolwiek autorytetu. To wszystkich radnych obowiązek (bez względu na prywatne sympatie czy antypatie), aby dbać i upominać się o przejrzystość działań włodarzy miasta. Pan Burmistrz wielokrotnie udowodnił swoim zachowaniem i swoimi komentarzami, pojawiającymi się w przestrzeni publicznej, że w rabczańskim urzędzie nie ma miejsca na otwarty dialog, a tym bardziej na konstruktywną krytykę. Podkreślam z całą odpowiedzialnością, że zgłaszane i wyrażane przez radnych obawy czy dociekliwość nie mają na celu robienia komukolwiek „na złość”. To wyraz odpowiedzialności i troski o dobro lokalnej wspólnoty, o kondycję finansową gminy (i tak mocno nadwątlonej na chwilę obecną). Uwagi radnych – Panie Burmistrzu – winny być przez Pana traktowane jako pomoc i merytoryczne wsparcie, a nie uważane za formę krytykanctwa. Mówienie na forum o czynnikach ryzyka, poddanie pod dyskusję wątpliwości, pozwala wypracować wspólną optymalną propozycję, która nie tylko może zyskać finansowanie, ale może też uchronić przed błędami, które mogą być kosztowne dla społeczności rabczańskiej. Głośno i szeroko promowany przez Pana slogan wyborczy „Dla dobra wspólnego” pozostaje jedynie truizmem i pustym frazesem. W praktyce niestety nie dane jest nam doświadczać owej wspólnotowości w codziennej pracy radnych.

Odzwierciedleniem sytuacji w magistracie i dobitnym przykładem indolencji obecnego włodarza Rabki jest kwestia inwestycji związanej z budową hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Rabce-Zdroju.

„Balonowa” inwestycja
W ostatnim czasie silne emocje w rabczańskiej społeczności budzi sprawa budowy hali sportowej przy SP nr 1 w Rabce-Zdroju. Dla jasności i pełnego zrozumienia istoty problemu, kluczowym jest wyjaśnienie czego konkretnie dotyczyły decyzje podjęte jednoosobowo przez Pana Burmistrza, który złożył wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach programu „Olimpia” do Ministerstwa Sportu i Turystyki w marcu 2023 roku.

Dla zobrazowania problemu, zachowując chronologię wydarzeń, przedstawię całą sytuację. Rada Ministrów Uchwałą nr 22 z dnia 14.02.2023 roku, ustanowiła na lata 2023-2025 program „Olimpia”, którego celem jest dofinansowanie przedsięwzięć związanych z budową przyszkolnych hal sportowych na stulecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich. W ramach programu dofinansowaniem mogą być objęte 2 rodzaje zadań: budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach od 9m x 18m do 20m x 40 m lub budowa zadaszenia o stałej konstrukcji nad istniejącym boiskiem wielofunkcyjnym o wymiarach pola gry od 9m x 18m do 20m x 40m.

Pierwsza publikacja o uruchomieniu w/w programu została zamieszczona na BIP w dniu 21.02.2023 roku. W dniu 30.03.2023 (w ostatnim możliwym terminie złożenia wniosku przez gminę) Burmistrz Miasta Rabki-Zdroju mgr Leszek Świder przesłał do Ministerstwa Sportu i Turystyki, do Departamentu Infrastruktury Sportowej w Warszawie wniosek wraz z załącznikami dla zadania pod nazwą „Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Rabce-Zdroju”. W złożonym wniosku Pan Burmistrz zobowiązał się m.in. do następujących rzeczy:


1. ponoszenie kosztów utrzymania obiektu przez jednostkę samorządu terytorialnego w wysokościach: koszty osobowe (trenerzy, pracownicy, zarząd i administracja itp.) 60 000 zł rocznie; koszty mediów (prąd, woda, kanalizacja, ciepło itp.) 100 000 zł rocznie; koszty utrzymania (czystości, zieleni, boisk itp.) 50 000 zł rocznie; inne koszty (podatki, ubezpieczenia itp.) 5 000 zł rocznie. Łączna suma to 215 000 zł rocznie

2. nadzoru i administrowania obiektu przez Szkołę Podstawową nr 1 w Rabce-Zdroju

3. zabezpieczenia w budżecie środków własnych w wysokości 4 551 000 zł

4. realizacji inwestycji w okresie 1.01.2024 do 31.12.2024


Ponadto, Pan Burmistrz zadeklarował we wniosku, jakoby posiadał prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Podczas gdy nie była wyjaśniona i załatwiona z dyrektorem I Liceum Ogólnokształcącego im. E. Romera w Rabce-Zdroju kwestia zamiany gruntu i drogi dojazdowej do obiektu. Jak wynika z dokumentacji znajdującej się w Urzędzie Miasta, do wniosku zostało dołączone oświadczenie, własnoręcznie podpisane przez Pana Burmistrza, o zabezpieczeniu środków własnych w budżecie gminy Rabka-Zdrój oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Została wpisana do wniosku kwota 4 551 000 zł.

W maju 2023 roku Pan Burmistrz odebrał od Ministra Guta-Mostowego zapewnienie o dofinansowaniu inwestycji w kwocie 2 800 000 zł. Dowodem jest zdjęcie dokumentujące wydarzenie zamieszczone na portalu Gorce 24.pl oraz na Facebooku.

W dniu 26.06.2023 przyszedł z Ministerstwa (MSiT) ponaglający e-mail wzywający Urząd Miasta do dopełnienia niezbędnych formalności związanych z podpisaniem umowy i „niezwłoczne odesłanie na adres Ministerstwa”. Widnieje w e-mailu jednoznaczny zapis, iż „Zgodnie z zapisami Programu w przypadku nieodesłania umowy przez Wnioskodawcę, w ciągu 2 miesięcy od dnia otrzymania druków umowy, Minister odstąpi od zawarcia umowy, co skutkować będzie utratą dofinansowania”. Zatem Pan Burmistrz już w czerwcu miał jasny sygnał o konieczności dotrzymywania wyznaczanych przez Ministerstwo terminów w związku z planowaną inwestycją.

Pierwsza konsultacja z Radą Miejską na temat planowanej inwestycji miała miejsce w dniu 26 lipca 2023. Oznacza to, że spotkanie konsultacyjne odbyło się w ostatnim z możliwych terminów, w ostatniej części odbywającej się w tym dniu Sesji Rady Miasta. Mimo zgłaszanych przez niektórych radnych wątpliwości, w obliczu stawianych pytań Pan Burmistrz otrzymał od Rady Miejskiej jasny sygnał zachęcający do kontynuowania działań na rzecz realizacji projektu. Do dnia 26.06.2023 radni nie mieli żadnych szczegółowych informacji, na Sesji nie padły konkrety, nie było dołączonych materiałów informacyjnych, radni opierali się wyłącznie na deklaracjach i wyjaśnieniach podanych przez Pana Burmistrza.

W dniu 27.09.2023 roku na Sesji Rady Miejskiej został złożony wniosek w sprawie zorganizowania spotkania dotyczącego budowy hali sportowej przy SP nr 1 w Rabce-Zdroju. Wniosek określał skład, w jakim winno odbyć się spotkanie. Uczestnikami miały być osoby reprezentujące Wydziały Inwestycji i Architektury Urzędu Miasta, radni (w jak najszerszym gremium) oraz dyrektorzy szkół, w tym dyrektor SP nr 1 oraz I LO w Rabce-Zdroju. Finalnie w zorganizowanym spotkaniu wzięli udział zaproszeni przez Pana Burmistrza przedstawiciele organizacji sportowych działających na terenie miasta, dyrektor Szkoły Podstawowej nr1 wraz z nauczycielami wychowania fizycznego oraz czterech radnych Rady Miejskiej. Zabrakło na spotkaniu dyrektora I LO. Spotkanie zakończyło się jasnym komunikatem od obecnych radnych, dającym po raz kolejny Panu Burmistrzowi „zielone światło” do dalszego działania.

Temat budowy hali sportowej powrócił w grudniu 2023 roku na Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. Po ożywionej dyskusji, w której padły konkretne pytania dotyczące planowanej inwestycji, Pan Burmistrz otrzymał po raz kolejny potwierdzenie wsparcia ze strony radnych (co zostało potwierdzone zapisem w protokole z Komisji oraz nagraniem z posiedzenia Komisji).

W dniu 4.03.2024 roku do Urzędu Miasta trafił ponaglający mail od Ministerstwa Sportu i Turystyki, w którym Ministerstwo wzywa w trybie pilnym Urząd Miasta do ustosunkowania się do pisma z dnia 26.06.2023 (red. pisma o uzupełnienie braków formalnych). Korespondencja jest pilnym wezwaniem do „pisemnego udzielenia odpowiedzi, czy zadanie będzie realizowane czy też nie, co wiąże się z wyksięgowaniem przez MSiT środków zablokowanych na realizację powyższego zadania” (red. budowa hali sportowej).

W odpowiedzi na ministerialne pismo Pan Burmistrz w dniu 5.03.2024 roku poinformował MSiT, że „Rada Miejska w Rabce-Zdroju nie wyraziła zgody na wprowadzenie przedmiotowego zadania w tym środków własnych do budżetu Gminy Rabka-Zdrój. W związku z tym Burmistrz nie ma możliwości podpisania umowy o dofinansowanie przedmiotowego zadania”.

Ostatnim elementem „układanki” był wpis Pana Burmistrza na profilu facebookowym w dniu 6.03.2024 roku. Poinformował w poście, iż w związku z rzekomą postawą radnych zmuszony był do rezygnacji z przyznanej z Ministerstwa dotacji w wysokości 2 800 000 zł. W swoim poście obarczył winą za całą zaistniałą sytuację grupę opozycyjnych radnych, którzy zdaniem Pana Burmistrza nie wspierali (w satysfakcjonujący Go sposób) Jego starań. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego gdyby nie fakt, że zadziało się to w ostatnim etapie kampanii wyborczej, w której Pan Burmistrz ubiega się o reelekcję, a winą za swoją własną indolencję należało kogoś obarczyć. Rozpowszechnianie przez Niego (pseudo)informacji miało na celu poprawienie Jego wizerunku w oczach wyborców, a jednocześnie przedstawienie w niekorzystnym świetle części radnych. Uczciwość i przyzwoitość nakazywałaby przyznanie się do uchybień. Najprawdopodobniej Pan Burmistrz uznał, że wyborcy nie mając dostępu do wszystkich materiałów i dokumentów związanych z tą sprawą nie mogą zweryfikować prawdziwości Jego słów. I tu się pomylił…

W nawiązaniu do powyższych, chronologicznie przedstawionych faktów należy się Państwu kilka słów wyjaśnienia i doprecyzowania. Po pierwsze, program „Olimpia” zakłada budowę boisk sportowych o określonych wymiarach lub zadaszenia już istniejących boisk sportowych. Pan Burmistrz w przedmiocie umowy wpisał zamiar budowy „nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 1 w Rabce-Zdroju”. Zadanie obejmować miało: budowę boiska wielofunkcyjnego o pow. pola gry 40mx20m, budowę zadaszenia hali łukowej z powłoką membranową, budowę zaplecza szatniowo-sanitarnego, budowę łącznika z budynkiem szkoły oraz zakup sceny i maty zabezpieczającej nawierzchnię boiska. Brzmi to obiecująco, a faktycznie Pan Burmistrz zamierzał w miejscu obecnej sali gimnastycznej postawić zabudowę „balonową”, podobną do tych, które wykorzystywane są do zadaszenia kortów tenisowych lub boisk sportowych, aby służyły przez cały rok. Nie tego zapewne oczekiwali i oczekują rodzice dzieci uczęszczających do SP nr 1. Pozostałe rabczańskie szkoły posiadają sale gimnastyczne o odpowiednim standardzie i bardziej trwałej konstrukcji. Na takową zasługuje również Szkoła Podstawowa nr 1 w Rabce-Zdroju, druga co do wielkości szkoła w gminie.

Po drugie, od samego początku złożenia wniosku deklaracje Pana Burmistrza odnośnie wkładu własnego (kwota 4 551 000 zł) pozostawała jedynie w sferze planów. Nigdy Pan Burmistrz nie podjął próby wprowadzenia uchwałą do budżetu gminy powyższych środków. Nie sygnalizował nawet radnym konieczności zabezpieczenia w budżecie takich środków. Jedyną podstawą i drogą formalną do zabezpieczenia wymaganych umową funduszy jest podjęcie uchwały wprowadzającej do budżetu i WPF deklarowanej kwoty.

Po trzecie, wynika jasno z pozyskanej z Urzędu Miasta korespondencji, że Pan Burmistrze przez okres 9 miesięcy nie przesłał do Ministerstwa wymaganych umową dokumentów, nie dopełnił formalności, to Ministerstwo dwukrotnie było zmuszone do wysyłania ponagleń i przypomnień. Może i w niezamierzony sposób, ale to sam Pan Burmistrz wykreował problem, niepotrzebnie skomplikował sytuację, której konsekwencje ponoszą dziś mieszkańcy gminy. Zatem może warto byłoby Panie Burmistrzu uderzyć się we własną pierś, a nie cudzą, wyciągnąć z pomyłek pewne wnioski i zachować się przyzwoicie. Przekłamywanie czy przeinaczanie faktów nie służy ani Panu, ani atmosferze pracy Urzędu, a zaklinanie przez Pana rzeczywistości nie sprawi, że problemy gminy i jej mieszkańców znikną, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki.

Materiał wyborczy KWW Aleksandry Koper
Reklama
Zobacz także

Wieczór filmowy dla pań w kinie "Śnieżka"

Piątek, 14 czerwca 2024 12:55

Zagórzańska Msza św.

Piątek, 14 czerwca 2024 12:37

Koncert Szkoły Muzycznej (video i zdjęcia)

Piątek, 14 czerwca 2024 08:48
Zaproszenia
Zdjęcia

Koncert Szkoły Muzycznej

Piątek, 14 czerwca 2024

X edycja konkursu "Pięknego Czytania"

Czwartek, 13 czerwca 2024

Archidiecezjalny Dzień Dziecka w Rabce-Zdroju

Poniedziałek, 10 czerwca 2024
Ogłoszenia
Reklama