XLVI sesja Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej

XLVI sesja Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej odbędzie się 24 stycznia 2022 r. (poniedziałek) o godz. 13:00 w Sali Narad Urzędu Miasta w Mszanie Dolnej przy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 2.

Porządek obrad XLVI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej:

1. Otwarcie XLVI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej oraz stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie protokołów nr XLIV/2021 i XLV/2021 z sesji Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej.
3. Informacja o interpelacjach i zapytaniach.
4. Sprawozdanie Burmistrz Miasta z działalności pomiędzy sesjami.
5. Wnioski w sprawach bieżących.

6. Uchwalenie budżetu Miasta na rok 2022:
a) przedstawienie projektu budżetu,
b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
c) zapoznanie się z opinią Komisji budżetu i finansów,
d) odniesienie się Burmistrz Miasta do opinii Komisji budżetu i finansów, opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej – przedstawienie ewentualnych autopoprawek Burmistrz Miasta do projektu uchwały budżetowej,
e) zgłaszanie poprawek przez Radnych, dyskusja nad projektem uchwały, wnoszonymi poprawkami i autopoprawkami
f) głosowanie zgłoszonych poprawek i autopoprawek Burmistrz Miasta,
g) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2022.

7. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mszana Dolna na lata 2022-2034.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Mszana Dolna.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu pracy Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej na rok 2022.
10. Sprawozdania Przewodniczących Komisji Stałych Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej z działalności w 2021 roku.
11. Informacja nt. przeprowadzonych kontroli.
12. Odpowiedzi na wnioski w sprawach bieżących.
13. Informacja o pismach, jakie wpłynęły do Rady w okresie między sesjami.
14. Wolne wnioski i oświadczenia.
15. Zamknięcie obrad XLVI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej.

Źródło: UM Mszana Dolna