• Czwartek, 1 października 2020
  • Imieniny: Danuty, Remigiusza, Romana

Informacje

Były radny proponuje zorganizowanie konferencji ws. przebudowy linii kolejowej na terenie Rabki-Zdroju

Data: 11 lutego 2020, Wtorek / Ilość wyświetleń: 1766

Edward Żurek, były radny i wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju, jest autorem listów otwartych, skierowanych do burmistrza i radnych, w sprawie przebudowy linii kolejowej Chabówka - Nowy Sącz na terenie Rabki-Zdroju. To kolejny głos w dyskusji na temat, wzbudzającej wiele kontrowersji, planowanej inwestycji kolejowej w uzdrowisku.

Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowny Panie Burmistrzu, Szanowni Radni
Jako mieszkaniec Gminy Rabka-Zdrój pragnę przedstawić swój pogląd na aktualną sprawę która w naszej gminie powinna zostać przedyskutowana w szerokim gronie przez władze Gminy, wraz z mieszkańcami całej Rabki.
Proponuje aby Burmistrz Rabki-Zdroju, przy czynnym wsparciu Miejskiej Rady, zorganizował konferencje pod hasłem „projektowana przebudowa linii kolejowej Chabówka – Nowy Sącz na odcinku Gminy Rabka-Zdrój – uciążliwości i zagrożenia komunikacyjne, po uruchomieniu tej linii kolejowej”.

W moim krótkim wystąpieniu, w dniu dzisiejszym nie ma czasu na przedstawienie wszystkich zagadnień i pytań które powinny zostać przedstawione i przedyskutowane na tej konferencji.

Oto niektóre z nich:
- ile pociągów będzie przejeżdżało przez nasze miasto, i ile z nich będzie zatrzymywało się na stacji kolejowej w Rabce-Zdroju, z podziałem na pociągi przejeżdżające wciągu dnia, oraz w ciągu nocy,
-jaka jest przewidywana ilość pociągów, które będą przejeżdżały bezpośrednio po uruchomieniu linii po przebudowie, a ile pociągów przewiduje się po kolejnych 10 latach, które będą przejeżdżały przez nasze miasto, a ile przewiduje się pociągów za dwadzieścia lat.
- ile maksymalnie czasu przewidują przepisy kolejowe na zamknięcie zapór kolejowych, dla pociągów które będą tylko przejeżdżały przez Rabkę, nie zatrzymując się na stacji kolejowej, a ile minut jest przewidzianych zamknięcia zapór dla pociągu zatrzymującego się na stacji w Rabce,
- czy perspektywicznie przewiduje się dobudowę drugiego toru na odcinku Chabówka- Rabka Zaryte,
- ile aktualnie samochodów przejeżdża przez poszczególne skrzyżowania dróg z torami kolejowymi, z podziałem na przejazdy w okresie dziennym, oraz w okresie szczytowego natężenia ruchu,
Odpowiedzi na takie i następne pytania, należy zadać firmie projektowej, wykonującej projekt modernizacji linii kolejowej, i uzyskać od nich wyczerpującą odpowiedź. Niektóre informacje Gmina powinna pozyskać sama z wiarygodnych źródeł, lub powinny zostać zlecone pomiary, jak np. „Pomiar natężenia ruchu na poszczególnych przejazdach”.

Zorganizowanie takiej konferencji, z głosem doradczym mieszkańców Rabki, przy udziale zewnętrznego fachowca w tym zakresie, pomogło by Panu Burmistrzowi, i Radzie, uzyskać informacje i sprecyzować większość zagrożeń które mogą powstać po uruchomieniu tej linii kolejowej.
Na podstawie tych uwag i propozycji rozwiązań, należy rozpocząć walkę o możliwie najlepsze rozwiązania, na ciągu komunikacyjnym przechodzącym przez Rabkę-Zdrój, pomiędzy drogą krajową nr 47 a drogą krajową nr 28, tj. droga przez Chabówkę,- ul. Zakopiańska – ul. Piłsudskiego – ul. Jana Pawła II – ul. Sądecka do ronda u Łopaty.
Do takiego pojedynku, z fachowcami pracującymi w biurze projektowym wykonującym projekt przebudowy linii kolejowej, należy powołać (zatrudnić ) dobrego fachowca w tej dziedzinie, aby ten fachowiec lub firma, wywalczyła dla Gminy Rabka-Zdrój, wszystkie niezbędne rozwiązania, które zapewnią nie pogorszenie ruchu komunikacyjnego na tym ciągu.

Taki fachowiec, lub firma z ramienia Gminy Rabka, powinien działać już od co najmniej jednego roku. Dalsza zwłoka w zatrudnieniu firmy lub fachowca do obrony interesów Rabki, spowoduje narzucenie przez przygotowywany projekt rozwiązań które doprowadzą do paraliżu komunikacyjnego Rabki – po uruchomieniu tej linii.

Należy pamiętać o tym, że biuro projektowe projektujące linie kolejową, ma przygotować projekt najtaniej. Jeżeli Gmina nie wystawi dobrego fachowca na ten ring, to znaczy że poddajemy Rabkę bez walki o dobre rozwiązania komunikacyjne.
Dotychczasowe informacje w tej sprawie które do mnie dotarły są niepokojące. Według mnie, Gmina niewiele zaroiła do tego czasu, a czasu mamy niewiele, gdyż najważniejszy w tej sytuacji, JEST OKRES PROJEKTOWANIA.

Edward Żurek


Do Burmistrza Rabki-Zdroju
W sprawie: przebudowy linii kolejowej Chabówka -Nowy Sącz, na odcinku linii kolejowej, biegnącej przez naszą gminę.

Na podstawie informacji uzyskanych na spotkaniu w dniu 30 stycznia 2020 r., które odbyło się w Gminie Rabka-Zdrój, z projektantami przebudowy linii kolejowej, przedstawiam moje propozycje do przedyskutowania i przedłożenia dla Biura Projektowego, wykonującego projekt przebudowy tej linii:

1- Zrezygnować z wykonania projektowanego odcinka drogi łączącego ul. Zakopiańską, ze starą drogą z Chabówki do Rabki- tzw. boczna Zakopiańska od ul. Podhalańskiej której początek jest koło GS Rabka (równoległa do ul. Zakopiańskiej za torami kolejowymi), z budową tunelu pod linią kolejową (na głębokość 8,0 m),

2- Docelowo zmienić kategorie dróg tj. :
- odcinek drogi powiatowej , ul. Podhalańskiej od ul. Kilińskiego do torów kolejowych, zaliczyć do kategorii dróg gminnych,
- odcinek drogi gminnej zaliczyć do kategorii dróg wojewódzkich lub powiatowych, tj. odcinek drogi przez Chabówkę (od wiaduktu) , ul. Zakopiańska , ul. Piłsudskiego , fragment ul. Jana Pawła II , przejście przez rzekę Rabę do ul. Sądeckie, i fragment ul. Sądeckiej do ronda u Łopaty. Ciąg dróg powinien posiadać kategorie drogi wojewódzkiej, ponieważ łączy dwie drogi o kategorii dróg krajowych tj. DK 47 z DK 28. Ciąg ten stanowiłby przedłużenie drogi wojewódzkiej Czarny Dunajec -Chabówka, z przedłużeniem do Ronda u Łopaty. Drogę tą docelowo należy zmodernizować do klasy drogi „Z” -zbiorczej.

3- Dla zapewnienia właściwej przepustowości komunikacyjnej tej drogi, należy:
- wybudować rondo na skrzyżowaniu ul. Podhalańskiej z ul. Zakopiańską, z ruchem skanalizowanym (pasy wyłączeniowe w stronę Ponic, pas wyłączeniowy w stronę Rabki z kierunku Ponic),
- przebudować rondo koło Mikołaja, (z ruchem skanalizowanym w kierunku cmentarza, oraz z pasem niezależnym od cmentarza w kierunku ul. Piłsudskiego),
- w obrębie tego ronda przebudować zjazd do CH Adaś, wybudować pas wyłączeniowy z ul. Piłsudskiego, w stronę przejazdu kolejowego na ul. Orkana, (np. poza Veritas – przez tzw. Manhattan),
- wybudować wiadukt nad torami kolejowymi , oraz nad rzeką Rabą. Wjazd na ten wiadukt rozpoczynał by się z ul. Piłsudskiego (w rejonie wyjazdu ze Straży Pożarnej), drugi wjazd na ul. Jana Pawła II – w rejonie skrzyżowania z ul. Na Banie. Trzeci wjazd odbywał by się na ul. Sądeckiej w rejonie zjazdu na ul. Garncarską.

4- Odcinek linii kolejowej, począwszy od ul. Podhalańskiej prowadzić we wkopie (tory kolejowe na stacji Chabówka znajdują się około 10 m [ w pionie] poniżej biegnącej drogi). Obniżenie torów kolejowych z dopuszczalnym spadkiem, począwszy od ul. Podhalańskiej, umożliwi wykonanie połączenia drogowego (ponad linią kolejowa ) ul. Zakopiańskiej z ul. Za Rabą ( w związku z likwidacją tego przejazdu). Prowadzenie linii kolejowej we wkopie, spowoduje wytłumienie hałasu od przejeżdżających pociągów, tym samym nie pogorszy walorów środowiskowych, mi krajobrazowych. Wprowadzenie (obniżenie torów kolejowych nie jest związane z dużymi trudności technicznymi w realizacji tego odcinka, z uwagi na łatwość odprowadzenia wód z [pasa kolejowego do pobliskiej rzeki Raby ),obecnie płaszczyzna toru, posadowiona została w górnej części skarpy schodzącej w stronę Rzeki Raby.

5- Wykonać wiadukt nad torami kolejowymi w ciągu ul. Za Rabą. Likwidacja przejazdu i brak dogodnego połączenia drogowego, spowoduje odcięcie mieszkańców przy ul. Za Rabą i ul. Boczna Zakopiańska, od głównego ciągu dróg, tj. połączenia z ul. Zakopiańską. Brak zaproponowania dogodnego połączenia tej części miasta, z ul. Zakopiańską, spowodował protesty tych mieszkańców.

6- Dla zapewnienia możliwości ruchu pieszego należy wykonać przejścia podziemne pod linią kolejową. Należy wykonać przejście podziemne z:
- z ul. Zakopiańskiej (rejon Janosika) na drugą stronę torów kolejowych (w rejon ul. Podhalańskiej)
- ul. Zakopiańskiej (rejon stacji diagnostycznej) na drugą stronę torów kolejowych w rejon ul. Podhalańskiej (sklep Pana Malca),
- przejście z proponowanej nowej drogi, do ul. Kasprowicza (projektowana droga, po południowej stronie torów, od ul. Jana Pawła II prowadzącej do tartaku u Batorego). Przejście wykonać w rejonie obecnego przejazdu u Batora.

7- Projektowany nowy odcinek drogi po południowej stronie torów, od ul. Jana Pawła II prowadzącej do tartaku u Batorego, i dalej, należy wykonać w kategorii drogi lokalnej (z jednostronnym chodnikiem i ścieżką rowerową).

8- Wzdłuż torów kolejowych po północnej stronie począwszy od ul. Podhalańskiej w stronę Chabówki należy wykonać chodnik i ścieżkę rowerową,

Pogłębione uzasadnienie powyższych propozycji, mogę przedstawić na spotkaniu, poświęconym dla tego tematu, który według mnie jest bardzo ważny dla Gminy Rabka-Zdrój. Proponuje niezwłoczne zwołać takie spotkanie.

Rozwiązanie połączenia ul. Sądeckiej, z ul. 1-go Maja (obecnie ul. Jana Pawła II), została zaplanowana trzydzieści lat temu, (w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonym w 1991 roku). Następnym okresem w którym ten projekt był rozważany, to okres uszkodzenia przez powódź mostu na Rabie w ciągu ul. Sądeckiej, z końcem lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia.

Edward Żurek

Do wiadomości:
- Rada Miejska w Rabce-Zdroju
- Poseł do Sejmu RP Pan Edward Siarka
- Starosta Nowotarski Pan Krzysztof Faber

Oprac. (mr)