• Wtorek, 29 września 2020
  • Imieniny: Michała, Michaliny, Gabriela

Informacje

Sesja w czasie epidemii

Data: 23 marca 2020, Poniedziałek / Ilość wyświetleń: 1666

Przewodniczący Józef Skowron zwołał na 31 marca (wtorek) na godz. 15:00 sesję Rady Miejskiej w Rabce--Zdroju. Odbędzie się ona w Urzędzie Miejskim w Rabce – Zdroju przy ul. Parkowej 2 (Sala Obrad) bez udziału mieszkańców.

Porządek obrad:

1. Otwarcie XXI sesji VIII Kadencji Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju.

2. Podjęcie uchwał na wniosek Burmistrza Rabki – Zdroju:

1) w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Rabka-Zdrój. (16),

2) w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Skarbem Państwa- Generalna Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad – a Gminą Rabka–Zdrój dotyczącego poprawy bezpieczeństwa pieszych na istniejących przejściach dla pieszych zlokalizowanych w ciągu drogi krajowej nr DK 28 w km 71 + 740 w m. Rabka-Zdrój (17),

3) w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Skarbem Państwa- Generalna Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad – a Gminą Rabka –Zdrój dotyczącego budowy zatok autobusowych ciągów pieszych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w ciągu drogi krajowej nr 47 w miejscowości Chabówka w granicach pasa drogowego na odcinku w km ok.: od 2+150 do 2+450 (18),

4) w sprawie: przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rabka-Zdrój (19),

5) w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (20),

6) w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości (21),

7) w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2020 (22).

3. Podjęcie uchwał na wniosek radnych Rady Miejskiej:

1) w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa do złożenia odpowiedzi na skargę i reprezentowania Rady Miejskiej w Rabce - Zdroju w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie i Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie skargi ATIR sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, ul. Floriańska 15/4 , reprezentowana przez radcę prawnego Piotra Palucha na uchwałę Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z 18 marca 2019 roku Nr VI/36/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rabka-Zdrój, z wyłączeniem strefy „A” ochrony uzdrowiskowej (23),

2) w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa do złożenia odpowiedzi na skargę i reprezentowania Rady Miejskiej w Rabce - Zdroju w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie i Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie skargi Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Marii Magdaleny w Rabce-Zdroju na uchwałę Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z 18 marca 2019 roku Nr VI/36/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rabka-Zdrój, z wyłączeniem strefy „A” ochrony uzdrowiskowej (24).

4. Poinformowanie o pismach skierowanych do Rady Miejskiej.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Zamknięcie sesji.

Materiały urzędu