Zaproszenia

Konkurs plastyczny Mój Robot

Data: 27 marca 2018, Wtorek / Ilość wyświetleń: 976

RABKA-ZDRÓJ: Stowarzyszenie Przyjaciół „Rabcia” zaprasza do udziału w konkursie plastycznym „Mój robot”. Konkurs rozpocznie się 1 marca i potrwa do 17 marca 2018 r. Temat prac konkursowych brzmi „ Mój Robot”, a można je wykonywać w formie lalki teatralnej lub kostiumu scenicznego.

W konkursie mogą brać udział tylko uczniowie szkół podstawowych z gminy Rabka - Zdrój w kategoriach wiekowych klasy od 1 do 3, oraz 4 do 7. Laureaci konkursu zostaną nagrodzeni na uroczystej gali z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru 27 marca w Teatrze Lalek „Rabcio”.

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „MÓJ ROBOT”

Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Przyjaciół „Rabcia”
Konkurs rozpoczyna się 01.03.2018 r. i trwa do 17.03.2018 r. ( w terminie od 13- 17 marca 2018 r. odbywać się będzie ocena prac w wybranych placówkach).

Temat prac konkursowych brzmi: „ Mój Robot”:
- lalka teatralna
- kostium sceniczny

W konkursie mogą brać udział tylko uczniowie szkół podstawowych z Gminy Rabka Zdrój 5. konkurs odbywa się w następujących kategoriach wiekowych: klasy od 1 do 3, oraz 4 do 7.
Warunki uczestnictwa w konkursie.

Prace konkursowe zostaną ocenione na terenie szkoły w wyznaczonym dniu ………………………………………………………………………………..
Ocena prac odbywać się będzie przez powołaną w tym celu komisję kwalifikacyjną: Eliza Wtorkiewicz –Kaleta ( artysta plastyk), Krystyna Kachel ( aktor lalkarz)
Każdy uczestnik dokonuje osobistej prezentacji swojej pracy.
Praca konkursowa powinna być pracą plastyczną wykonaną w dowolnej technice; zarówno kostium jak i lalka.
Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej niepublikowanymi.
Każdy z uczniów może wykonać tylko jedną pracę.
W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń w imieniu osób trzecich.
Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę tytułem oraz swoimi danymi: imię i nazwisko, klasa i nazwa szkoły. Dane te będą służyć do kontaktu organizatora z uczestnikiem konkursu.
Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków konkursu oznaczać będzie nie zakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do nagrody.
Wyniki konkursu i nagrody

Jury powołane przez organizatora, spośród zaprezentowanych prac wyłoni laureatów konkursu.
Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność.
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu oceny prac.

Laureaci Konkursu zostaną nagrodzeni na uroczystej gali z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru 27.03.2018 roku w Teatrze Lalek „Rabcio”.

Materiały prasowe